Một số nội dung về thuế thu nhập cá nhân cho chứng khoán

September 28, 2016 Đăng trong Tin tức

Thuế thu nhập cá nhân cho chứng khoán là loại thuế được thu dựa vào các nguồn thu nhập đến từ các hoạt động liên quan đến chứng khoán như mua bán, trao đổi, chuyển nhượng theo quy định của nhà nước.
Thuế thu nhập cá nhân cho chứng khoán được thu dựa trên thu nhập tính thuế và giá trị của thuế suất:

Thuế thu nhập cá nhân cho chứng khoán

Trong thuế thu nhập cá nhân cho chứng khoán, thu nhập tính thuế được xác định bằng hiệu của giá bán chứng khoán và giá mua chứng khoán cùng với các chi phí liên quan.
Giá bán chứng khoán xác định cụ thể như sau:

 • Với chứng khoán được giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán thì giá bán chứng khoán chính là giá được giao dịch tại sàn giao dịch sở giao dịch chứng khoán. Giá được công nhận là giá được lấy từ kết quả khớp lệnh hoặc giá chứng khoán từ các giao dịch được thực hiện tại sở giao dịch chứng khoán.
 • Với chứng khoán không được giao dich trên sở giao dịch chứng khoán mà chỉ xác định quyền sở hữu thông qua hệ thống chuyển nhượng quyền của trung tâm chứng khoán thì giá bán là giá ghi trên biên bản chuyển nhượng chứng khoán.
 • Với chứng khoán không thuộc các trường hợp trên thì giá bán là giá chứng khoán thực tế chuyển nhượng trong thời điểm gần nhất trước khi thực hiện lần chuyển nhượng tiếp theo.
  Trong trường hợp giá bán không được quy định trên hợp đồng hoặc không phù hợp với giá bán của thị trường thì giá bán được xác định theo quyết định của cơ quan thế được quyền ấn định giá chứng khoán theo pháp luật quy định.

thue-thu-nhap-ca-nhan-chung-khoan

Cần xác định giá mua chứng khoán trước khi tính thuế thu nhập cá nhân

Với chứng khoán được giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán thì giá mua chứng khoán chính là giá được giao dịch tại sàn giao dịch sở giao dịch chứng khoán. Giá được công nhận là giá được lấy từ kết quả khớp lệnh hoặc giá chứng khoán từ các giao dịch được thực hiện tại sở giao dịch chứng khoán.

 • Với chứng khoán không được giao dich trên sở giao dịch chứng khoán mà chỉ xác định quyền sở hữu thông qua hệ thống chuyển nhượng quyền của trung tâm chứng khoán thì giá mua là giá ghi trên biên bản chuyển nhượng chứng khoán.
 • Với chứng khoán không thuộc các trường hợp trên thì giá mua là giá chứng khoán thực tế chuyển nhượng trong thời điểm gần nhất trước khi thực hiện lần chuyển nhượng tiếp theo.
 • Trong trường hợp giá mua không được quy định trên hợp đồng hoặc không phù hợp với giá mua của thị trường thì giá mua được xác định theo quyết định của cơ quan thế được quyền ấn định giá chứng khoán theo pháp luật quy định.
 • Các chi phí liên quan chính là các khoản phát sinh nhằm phụ vụ cho hoạt động mua bán chứng khoán về mặt giấy tờ, thủ tục hành chính, các phí dịch vụ đi kèm có hóa đơn, chúng từ kèm theo như:
 • Lệ phí để làm các thủ tục cần thiết cho việc mua bán chứng khoán.
 • Các khoản phụ phí phải nộp khi làm thủ tục mua bán chúng khoán.
 • Phí dịch vụ kuwu kí của chứng khoán theo quy định và chứng từ, hóa đơn của công ty chứng khoán.
 • Phí quản lí danh mục, ủy thác đầu tư chứng khoán căn cứ vào hóa đơn, chứng từ của cơ sở nahanj ủy thác.
 • Phí môi giớ khi thực hiện mua bán chứng khoán.
 • Phí dịch vụ đầu tư và cung cấp thông tin.
 • Các loại chi phí khác có hóa đơn, chứng từ chứng minh.

Thuế suất trong thuế thu nhập cá nhân cho chứng khoán.

Thuế suất 20% được áp dụng khi cá nhân thực hiện mua bán chứng khoán đã đăng kí thuế, có mã số thuế kèm theo tại thời điểm làm thủ tục thu thuế và xác định được thu nhập của mỗi loại chúng khoán. Thuế thu nhập cá nhân cần nộp bằng tích của thu nhập tính thuế với thuế suất 20%
Thuế suất 0.1% được áp dụng khi cá nhân thực hiện mua bán chứng khoán tạm nộp thuế suất 0.1% giá trị thực thế của chứng khoán theo từng lần mua bán. Khi đó, thuế thu nhập cá nhân cần nộp bằng tích giá trị chứng khoán từng lần với thuế suất 0.1%.
Trên đây là một số thông tin về thuế thu nhập cá nhân cho chứng khoán.