8 điều kiện cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

April 05 2017

Nhu cầu vay vốn tín dụng đầu tư là vấn đề của mọi doanh nghiệp đang hoạt động nói chung và các doanh nghiệp mới thành lập nói riêng. Nghị định số 32/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rõ 8 điều kiện để cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước có hiệu lực từ ngày 15/5/2017. vay tin dung dau tu   Theo quy định tại Nghị định mới này, để được vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, khách hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Một là, thuộc đối tượng cho vay.
  • Hai là, có đầy đủ năng lực pháp luật và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.
  • Ba là, dự án đầu tư xin vay vốn được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định, đánh giá là dự án có hiệu quả, có khả năng trả được nợ vay.
  • Bốn là, có vốn chủ sở hữu tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án, mức cụ thể do Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, quyết định phù hợp với khả năng tài chính của chủ đầu tư và phương án trả nợ của dự án, trừ trường hợp các dự án đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định;
  • Năm là, thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật;
  • Sáu là, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng tại thời điểm Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét cho vay, giải ngân vốn vay;
  • Bảy là, mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản bảo đảm tiền vay;
  • Tám là, khách hàng thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật.
 

Share this post