80% giao dịch nộp thuế thực hiện qua ngân hàng vào năm 2020

March 07 2018

Phấn đấu đến năm 2020, 80% giao dịch nộp thuế tại các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh thực hiện qua ngân hàng là một trong những mục tiêu quan trọng được Chính phủ đề ra tại Quyết định số 241/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công gồm: thuế, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. nop-thue-qua-ngan-hang Theo đó, Chính phủ đề ra nhiều mục tiêu trọng điểm như: Phấn đấu đến năm 2020, 100% Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Kho bạc Nhà nước các quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách nhà nước. Đối với các dịch vụ thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền học phí, viện phí, mục tiêu đặt ra đến năm 2020 là: 70% công ty điện lực, công ty nước chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước qua ngân hàng; tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phấn đấu 70% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng; 50% cá nhân, hộ gia đình ở thành phố lớn thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng; 50% bệnh viện tại các thành phố lớn chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng. Về dịch vụ chi trả an sinh xã hội, mục tiêu vào năm 2020 tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng. Để thực hiện được các mục tiêu trên, Đề án cũng đưa ra các giải pháp, trong đó tập trung triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội. Theo Đề án, Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước) hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tập trung cho các giao dịch thu, nộp ngân sách. Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục triển khai kết nối hạ tầng dịch vụ thuế điện tử; thống nhất các giải pháp trao đổi thông tin, dữ liệu thuế điện tử giữa hệ thống ngân hàng, các cơ quan Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước để hỗ trợ công tác quản lý, thu thuế.

Theo Tapchitaichinh

Share this post