Cách tính thuế thu nhập cá nhân bậc 1 năm 2016.

October 06 2016

Trong năm 2016, thuế thu nhập cá nhân sẽ được áp dụng theo bảng bên dưới:

bang-thue-thu-nhap-ca-nhan-bac-1
Thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức dưới đây: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất Trong đó, Theo điều 7 của Thông tư 111/2013/TT-BCTC Thu nhập tính thuế được xác định bằng công thức: Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập của người lao động – các khoản giảm trừ.

- Tổng thu nhập là khoản tiền đã bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, và toàn bộ các khoản thu nhập phải chịu thuế khác. - Các khoản giảm trừ là những khoản tiền người lao động được hưởng mà không phải chịu thuế(được miễn thuế) hoặc những khoản được giảm trừ khác.

Bao gồm những khoản như sau:
  •  Tiền ăn ca, ăn trưa : Không quá 680.000 đồng/ tháng.
  • Đồng phục: không quá 5 triệu đồng/ năm.
  •  Phụ cấp xăng xe điện thoại.
  •  Phụ cấp làm thêm giờ.
  • Giảm trừ gia cảnh: đối với cá nhân nộp thuế là 9 triệu đồng/ tháng; đối với người phụ thuộc là 3.6 triệu đồng/người/ tháng.
  • Giảm trừ bảo hiểm: 8% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN.
  • Các khoản đóng góp từ thiện , nhân đạo, khuyến học... (Những khoản này phải có giấy chứng nhận khuyên góp của các tổ chức đó)
cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-bac-1
Ta lấy ví dụ trường hợp tính thuế thu nhập của một cá nhân như sau: Bà Nguyễn Tuệ Minh có tổng thu nhập / tháng là 41.000.000, trong đó:

- Lương cơ bản: 8.000.000 ( lương đóng bảo hiểm) - Phụ cấp khác bao gồm tiền thưởng, trách nhiệm, phụ cấp ăn trưa: 500.000, điện thoại: 500.000 - Nộp các khoản bảo hiểm là: 8% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN theo lương cơ - Bà Nguyễn Tuệ Minh nuôi 2 con dưới 18 tuổi ( đã đăng ký người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh) Cách tính thuế TNCN trong tháng của Bà Minh như sau: Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn thuế - Các khoản miễn thuế : 500.000( ĐT) + 500.000( cơm trưa): 1 triệu đồng. - Các khoản giảm trừ : Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 9 triệu Giảm trừ gia cảnh (2 con) :7.2 triệu BHXH, BHYT, BHTN: 8triệu × (10.5%) = 840.000 => Thu nhập chịu thuế của Bà Minh là 41.000.000 - (1.000.000+9.000.000+7.200.000+840.000) = 22.960.000 đồng

Đối chiếu với bảng tính thuế thu nhập cá nhân bên trên thì Bà Minh được tính thuế thu nhập cá nhân theo bậc 4. Số tiền thuế thu nhập cá nhân mà Bà Minh phải nộp sẽ được tính luỹ kế theo bảng trên như sau: Thuế thu nhập cá nhân Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%: ⇨ 5.000.000 × 5% = 250.000 Thuế thu nhập cá nhân Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%: ⇨ (10.000.000 - 5.000.000) × 10% = 500.000 Thuế thu nhập cá nhân Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%: ⇨ (18.000.000 - 10.000.000) × 15% = 1.200.000 Thuế thu nhập cá nhân Bậc 4: thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%: ⇨ (22.960.000 - 18.000.000) x 20% = 992.000 Vậy, tổng số tiền thuế thu nhập cá nhân trong tháng mà Bà Minh phải nộp là: Thuế thu nhập cá nhân Bậc 1 + Bậc 2 + Bậc 3 + Bậc 4 = 250.000 + 500.000 + 1.200.000 + 992.000 = 2.942.000 đồng.

Share this post