Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản

September 30, 2016 Đăng trong Doanh nghiệp & thị trường, Tin tức

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhược bất động sản gồm các khoản:

– Thu nhập và chuyển nhượng các quyền liên quan đến đất và sử dụng đất.
– Thu nhập từ việc quyền sở hữu bất động sản mà cá nhân được ủy quyền có quyền sủ dụng, quản lí bất động sản như người nắm quyền sở hữu bất động sản ban đầu phù hợp với pháp luật.
– Thu nhập và chuyển nhượng các quyền liên quan đến thuê đất và thuê mặt nước.
– Thu nhập khi góp vốn đầu tư bằng bất động sản nhằm thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn đầu tư, tăng vốn lưu động cho doanh nghiệp phù hợp với pháp luật.
– Thu nhập và chuyển nhượng các quyền liên quan đến nhà ở và sử dụng nhà ở.
– Thu nhập từ các khoản khác khi cá nhân nhận được quyền chuyển nhượng bất động sản.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản dựa trên thu nhập tính thuế và giá trị của thuế suất:

1. Thu nhập tính thuế được tính bằng hiệu của giá chuyển nhượng với giá vốn hợp lí cùng với các chi phí liên quan.

Trong đó:

– Giá chuyển nhượng là giá cả thực tế ghi trên biên bản hợp đồng chuyển nhượng ngay tại thời điểm thiết lập quyền chuyển nhượng.
– Giá vốn được xác định trong rất nhiều trường hợp như:

● Đối với đất do nhà nước bàn giao có yêu cầu thu tiền sử dụng đất thì giá vốn dựa trên biên bản thu tiền sở hữu đất của nhà nước.
● Đối với đất do nhà nước bàn giao không yêu cầu thu tiền hoặc giảm tiền sử dụng đất thì giá vốn được xác định theo mức giá do Ủy ban nhan dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm nhận quyền chuyển nhượng bất động sản.
● Đối với trường hợp đất trong biên bản chuyển nhượng là đất đấu giá thì giá vốn chính là giá đất trúng đấu giá.
● Đối với đất không có nguồn gốc thuộc các trường hợp trên thì giá vốn dựa vào các công văn chúng từ có liên quan đến nguồn gốc đất và quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật do nhà nước ban hành.

– Các chí phí liên quan là những chi phí thực tế phát sinh do phải chi trả cho các hoạt động chuyển nhượng có hóa đơn, chứng từ kèm theo như: các loại lệ phí theo quy định sử dụng cho việc cấp quyền chuyển nhượng được thu theo yêu cầu của nhà nước. Các chi phí dùng để cải tạo đất, san lấp mặt bằng (nếu có), các chi phí để làm các thủ tục pháp lí, chi phí đo đạc,… phục vụ cho quyền chuyển nhượng.

thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Ngoài ra giá vốn còn được thay thế bởi giá bán, giá mua hoặc giá thuê lại:

– Giá bán là giá được xác định theo giá bán của thị trường và được ghi trên hợp đồng bán đất. Trong trường hợp giá bán được ghi trên hợp đồng thấp hơn giá tính các chi phí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao bán thì giá chuyển nhượng được tính theo giá tính các chi phí do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định
– Giá mua là giá tiền được xác định dựa trên giá ghi trên hợp đồng của người mua. Đối với nhà ở không thuộc quyền chuyển nhượng hay mua lại thì dựa vào biên bản chúng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước tại thời điểm cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản được gắn liền với đất.
– Giá thuê lại là giá thực tế dựa trên hợp đồng cho thuê mặt đất, mặt nước. trong trường hợp đơn giá cho thuê lại thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thì giá cho thuê được xác định dựa trên bảng giá ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

2. Thuế suất trong chuyển nhượng bất động sản bằng 25% thu nhập được tính thuế. Trong trường hợp không xác định hay không có hồ sơ để xác định giá vốn, giá bán, giá mua, giá thuê lại thì áp dụng thuế suất 2% giá chuyển nhượng.

Đóng thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản là nghĩa vụ của mỗi công dân nhằm hướng tới một xã hội phát triển bền vững.

Các bài viết liên quan