Dự án công nghệ thông tin được thêm ưu đãi về thuế


Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động cung cấp một số dịch vụ phần mềm quan trọng và sản xuất sản phẩm nội dung thông tin số là để khuyến khích tổng thể nền kinh tế, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp đầu tư kinh doanh lĩnh vực này.

uu-dai-thue-du-an-cong-nghe

Theo Bộ Tài chính, trước 1/1/2009, theo quy định của pháp luật về đầu tư, những ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ được áp dụng ở mức cao cho cả hoạt động sản xuất và dịch vụ phần mềm.

Tuy nhiên, do tác động của quá trình toàn cầu hóa, cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài giữa các quốc gia ngày càng gay gắt hơn, các nước trên thế giới và trong khu vực đều chú trọng thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, trong đó thuế TNDN là một trong những công cụ, giải pháp chính.

Xu hướng quốc tế cho thấy nhiều nước chuyển từ ưu đãi nhiều ngành, lĩnh vực sang ưu đãi theo diện rộng, khuyến khích tổng thể nền kinh tế bằng chính sách điều tiết thuế TNDN hợp lý (hạ thuế suất), chỉ tập trung ưu đãi để phát triển một số rất ít ngành mũi nhọn và vùng đặc biệt khó khăn.

Vì vậy, để khuyến khích tổng thể nền kinh tế, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp có điều kiện tăng tích luỹ, tích tụ, thêm nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực, một mặt Luật thuế TNDN 14/2008/QH12 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2009) đã hạ mức thuế suất chung từ 28% xuống 25% (từ ngày 1/1/2016 là 20% theo quy định của Luật số 32/2013/QH13).

Theo đó đối với lĩnh vực công nghệ thông tin chỉ quy định ưu đãi thuế đối với sản xuất phần mềm (thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp 9 năm tiếp theo. Trường hợp cần đặc biệt thu hút đầu tư thì được xem xét kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% nhưng tối đa không quá 15 năm).

Từ 1/7/2015, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 (Khoản 1 Điều 16) quy định “Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số” thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư. Theo đó quy định “Sản xuất sản phẩm phần mềm, sản phẩm nội dung thông tin số, dịch vụ phần mềm…” thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Hiện nay, cùng với hoạt động sản xuất phần mềm, dịch vụ gia công phần mềm và sản xuất sản phẩm nội dung thông tin số cũng đang được đánh giá là thế mạnh của doanh nghiệp Việt Nam. Tuy được đánh giá là một trong số các quốc gia hấp dẫn nhất về gia công phần mềm nhưng sức cạnh tranh của doanh nghiệp gia công phần mềm, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nội dung thông tin số của Việt Nam vẫn còn yếu.

Vì vậy, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, ngày 26/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP trong đó bổ sung giải pháp áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cung cấp một số dịch vụ phần mềm quan trọng và sản xuất sản phẩm nội dung thông tin số bằng mức ưu đãi thuế đang áp dụng đối với dự án đầu tư sản xuất phần mềm như giai đoạn trước đây (áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 9 năm tiếp theo).

Theo nhận định của Bộ Tài chính, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc thực hiện dự án đầu tư mới cung cấp một số dịch vụ phần mềm quan trọng và sản xuất sản phẩm nội dung thông tin số sẽ góp phần thúc đẩy và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất theo hướng này.

Theo Báo Hải quan

Các bài viết liên quan