Rà soát sổ sách

Rà soát sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính là một trong những công việc
vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo tính thống nhất, chính xác, hợp lí và hợp pháp
trong hệ thống kế toán thuế của doanh nghiệp.

Khi nào doanh nghiệp nên rà soát sổ sách kế toán?

 • Doanh nghiệp nhận được quyết định hoặc chủ động yêu cầu Cơ quan thuế
  thanh tra, kiểm tra thuế.
 • Doanh nghiệp không yên tâm về chính sách thuế đang áp dụng, hệ thống sổ
  sách kế toán hiện tại.
 • Doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế cuối năm mà chưa có đầy đủ hồ sơ, sổ
  sách kế toán.

Lợi ích của doanh nghiệp đạt được khi sử dụng dịch vụ của TPM:

 • TPM sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp bổ sung hoàn thiện chứng từ kế toán, sổ
  sách kế toán và bộ hồ sơ quyết toán thuế cũng như điều chỉnh lại phù hợp với
  quy định của Luật thuế hiện hành trước khi Cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra.
 • TPM đứng ra bảo vệ lợi ích và đại điện cho doanh nghiệp giải trình trực tiếp
  khi có quyết định thanh tra, kiểm tra của Cơ quan thuế.
 • TPM sẽ chịu trách nhiệm theo quy định nếu có xảy ra sai sót do thao tác
  nghiệp vụ.

Nội dung công việc rà soát sổ sách kế toán của TPM:

 • Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ gốc
 • Phân loại chứng từ theo phần hành
 • Đối chiếu chứng từ với tờ khai, báo cáo thuế
 • Kiểm tra việc định khoản, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
 • Rà soát chính sách thuế mà doanh nghiệp đang áp dụng
 • Trao đổi với doanh nghiệp về các rủi ro hiện hữu và đề xuất giải pháp tối ưu
  nhất
 • Thực hiện các điều chỉnh cần thiết trên báo cáo tài chính, báo cáo thuế
 • Phát hành báo cáo rà soát