Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động cung cấp một số dịch vụ phần mềm quan trọng và sản xuất sản phẩm nội dung thông tin số là để khuyến khích tổng thể nền kinh tế, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp đầu tư kinh doanh lĩnh vực […]
Vào ngày 15 tháng 12 năm 2017, Chính phủ đã ban hành nghị định 146 để sửa đổi và bổ sung vài điều của Nghị định 100 được ban hành ngày 1 tháng 7 năm 2016 và Nghị định 12 ban hành ngày 12 tháng 2 năm 2015 như sau:   Đầu tiên là về […]