Từ 16/10/2017, thí điểm nộp thuế điện tử qua ngân hàng và thông quan 24/7

August 17 2017

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã thông báo đến các ngân hàng thương mại phối hợp thu kế hoạch triển khai thí điểm Đề án sẽ bắt đầu từ ngày 16/10/2017. nop thue dien tu TCHQ dự kiến sẽ tiến hành phối hợp với các ngân hàng triển khai các công tác chuẩn bị theo kế hoạch sau: Một là, trước 30/9/2017 sẽ hoàn thành nâng cấp Cổng thanh toán điện tử hải quan, xây dựng các chức năng người nộp thuế, chức năng kê khai, lập giấy nộp tiền trên Cổng thanh toán điện tử; Xây dựng quy trình trao đổi thông tin giữa TCHQ với các ngân hàng phối hợp thu. Hai là, từ 01 đến 15/10/2017 sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống trao đổi thông tin giữa TCHQ với các ngân hàng phối hợp thu. Ba là, từ ngày 03 đến 10/10/2017 sẽ tổ chức hội nghị tập huấn các đối tượng là người nộp thuế, cán bộ ngân hàng phối hợp thu, cán bộ hải quan, chia làm 3 hội nghị tại 3 miền Bắc – Trung – Nam. Bốn là, từ 16/10/2017 triển khai Kế hoạch nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Ngoài ra, tại Công văn, TCHQ còn ban hành kèm theo danh sách 36 ngân hàng phối hợp thu. Xem danh sách các ngân hàng phối hợp thu tại đây.  

Share this post