9 nội dung tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa Hải quan

9 nội dung tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa Hải quan

Nhằm đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch cải cách phát triển hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2021-2025 hướng tới thực hiện thành công Chiến lược phát triển Hải quan 2021-2030, ngành Hải quan đã đề ra 9 nội dung cần tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai…

Một là, công chức, viên chức, người làm việc trong ngành Hải quan tiếp tục nêu gương, trong đó lãnh đạo, cấp ủy các cấp phải gương mẫu tiên phong đi đầu thực hiện 7 nội dung nêu gương (theo Quy định số 101 và Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương).

Hai là, đánh giá tổng thể hệ thống văn bản quy định quản lý nhà nước về Hải quan, các quy trình nghiệp vụ trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống, thể chế quản lý nhà nước về Hải quan đảm bảo cơ sở pháp lý phục vụ cho chuyển đổi số toàn diện ngành Hải quan, triển khai Hải quan số theo định hướng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng 4.0, hướng tới Hải quan thông minh.

Ba là, tinh giản bộ máy tổ chức hải quan tại các cấp cơ sở, hướng tới mô hình quản lý hải quan tập trung, hải quan vùng phù hợp với địa bàn quản lý và yêu cầu công việc; giảm bớt các khâu trung gian, hạn chế sự chồng chéo không thống nhất, tiêu cực, nhũng nhiễu trong thực thi nhiệm vụ của công chức Hải quan.

Bốn là, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ đức, đủ tài, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện nghiêm nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ.

Năm là, xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh, chính quy hiện đại nhằm nâng cao vị thế hình ảnh của công chức Hải quan trong nhận thức của mỗi người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế, mỗi công chức, viên chức hải quan là những công chức lãnh đạo phải nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước, quy trình, quy chế của Ngành.

Sáu là, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh ứng ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 nhằm tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin tổng thể của ngành Hải quan; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hải quan thông minh, phấn đấu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và trên mọi phương tiện để thực hiện các thủ tục hải quan, các thủ tục kiểm tra chuyên ngành và hành chính công có liên quan về hoạt động hải quan.

Bảy là, hoàn thành toàn diện các mặt công tác năm 2022, đặc biệt là hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước do Quốc hội, Chính phủ giao, quyết tâm đạt chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao, quyết liệt xử lý cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật, giảm nợ đọng thuế không để phát sinh nợ mới, tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, công tác quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước.

Tám là, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, khắc phục mọi khó khăn phục hồi sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới, hậu Covid-19.

Chín là, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức các phong trào thi đua toàn Ngành; gắn phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguồn: Tạp Chí Tài Chính

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment