Doanh Nghiệp

cac-khoan-thu-nhap-chiu-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Bổ sung các khoản thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Đã có sự thay đổi và bổ sung các khoản thu nhập khác sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC (một số khoản được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC), thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: 1.Thu nhập từ chuyển […]
Read More
cach-tinh-gia-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-ngang-bat-dong-san

Cập nhật thuế GTGT đối với giá chuyển nhượng bất động sản

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, Điều 4, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP. Cụ thể, đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế GTGT sẽ là giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất được trừ để tính thuế GTGT. Cụ thể, từ ngày 12/9/2022, […]
Read More