ngân hàng

chi-phi-lai-vay

Lãi vay ngân hàng có được tính vào chi phí?

– Căn cứ tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau: Điều 6. Các khoản chi […]
Read More

Dự Báo Tín Dụng Ngân Hàng Năm 2023

Tín dụng 2023 được dự báo không thể tăng trưởng vì nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, bất động sản vẫn đang nằm đáy. Trong năm 2022, nhiều nhà băng đã bùng nổ doanh số, đạt giới hạn vay vốn room khi nhu cầu vay vốn tăng mạnh nửa đầu năm, từ các nhóm sản […]
Read More
Lãi xuất ngân hàng

NHÀ NƯỚC GIẢM LÃI SUẤT ĐIỀU HÀNH 

Cuối ngày 14/03/2023, ngân hàng nhà nước (NHNN) đã thông báo giảm 1% các loại lãi suất điều hành tính theo Việt Nam Đồng. Chỉ đạo của Chính phủ, quyết định số 313/QĐ-NHNN ngày 14/03/2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu và lãi suất cho vay qua thành toán điện […]
Read More