Chính sách thuế đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế

Chính sách thuế đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế

Dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, Bộ Tài chính đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành các chính sách gia hạn, giảm thuế, phí và lệ phí để hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng.

Ban hành kịp thời các chính sách gia hạn về thuế

Ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã tham mưu, trình Chính phủ đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ngày 8/4/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh) và tiền thuê đất cho hầu hết các đối tượng là doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo Tổng cục Thuế hướng dẫn cục thuế các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Kết quả, số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn thực tế của năm 2020 là 78,2 nghìn tỷ đồng cho gần 185,6 nghìn đối tượng nộp thuế.

Không chỉ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Bộ Tài chính cũng đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Trong đó, đã giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhiều nhóm mặt hàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành nông nghiệp, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ô tô. Báo cáo cho thấy, số tiền thuế đã giảm trong năm 2020 là 6,2 nghìn tỷ đồng.

Ngày 15/9/2020, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn là 19,3 nghìn tỷ đồng cho 13 doanh nghiệp.

Tại Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với các đối tượng trả tiền thuê đất hàng năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên. Báo cáo cho thấy, số tiền thuê đất đã giảm là 354 tỷ đồng cho 4.138 hồ sơ.

Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 107/2020/QH14 của Quốc hội về tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025; Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế (từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng) và người phụ thuộc (từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng) để giảm nghĩa vụ thuế cho cá nhân.

Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020 để hỗ trợ ngành hàng không. Số thuế giảm khoảng 384 tỷ đồng cho 21 doanh nghiệp…

Có thể thấy, đặt trong tổng thể các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân đã được ban hành và triển khai thực hiện vào thực tế, các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất nêu trên được đánh giá là kịp thời, có tác động tích cực và được cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân đánh giá cao, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì tăng trưởng của năm 2020.

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp về thuế, phí phù hợp

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổng kết, đánh giá việc thực hiện các giải pháp đã ban hành thời gian qua, bám sát diễn biến thực tế và điều kiện của ngân sách để nghiên cứu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế, phí, lệ phí cho phù hợp.

Cùng với việc xây dựng, triển khai các giải pháp về chính sách nêu trên, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh hiện đại hoá toàn diện các lĩnh vực của ngành tài chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, vốn được xem là các lĩnh vực có liên quan nhiều và trực tiếp tới doanh nghiệp, người dân… góp phần kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân hoạt động ổn định và phát triển

Các chính sách gia hạn, giảm thuế, phí tiếp tục được thực hiện

Ngay từ đầu năm 2021, nhận định hoạt động của doanh nghiệp, người dân vẫn phải đối mặt với không ít thách thức, trong đó có diễn biến còn hết sức phức tạp của dịch Covid-19 và thực tế đã cho thấy tình hình dịch bệnh trong thời gian đã qua của năm 2021 có quy mô và mức độ nghiêm trọng hơn so với các đợt dịch của năm 2020.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đã bám sát tình hình thực tế để nghiên cứu, xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ tiếp theo.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2021 theo Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 để hỗ trợ ngành hàng không (ước tính số tiền thuế được giảm để hỗ trợ doanh nghiệp khoảng 900 tỷ đồng).

Tiếp tục thực hiện giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhiều nhóm mặt hàng nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã ban hành 2 thông tư (Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 và Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021) để tiếp tục giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Ước tính số tiền phí, lệ phí được giảm khoảng 2.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân), tiền thuê đất trong năm 2021 cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổng số tiền tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 115.000 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung từ năm 2020 đến 30/6/2021, đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí khoảng 148,7 nghìn tỷ đồng, trong đó: số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 122,1 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 26,6 nghìn tỷ đồng.

Việc ban hành và thực hiện các giải pháp nêu trên đã tiếp tục nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp, người dân; góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh để đóng góp vào kết quả tích cực về phát triển kinh tế – xã hội trong 6 tháng đầu năm 2021./.

Nguồn: Thời Báo Tài Chính

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn miễn phí.

Leave A Comment