Chuyển từ hóa đơn điện tử thông thường sang hóa đơn có mã thế nào?

Chuyển từ hóa đơn điện tử thông thường sang hóa đơn có mã thế nào?

Theo hướng dẫn dự thảo thông tư về hóa đơn điện tử, doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử không mã, nhưng có rủi ro về thuế phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Vậy việc chuyển đổi này thực hiện như thế nào?

Theo hướng dẫn tại dự thảo thông tư, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Việc chuyển đổi này sẽ được thực hiện trong vòng 12 tháng hoạt động liên tục, kể từ thời điểm cơ quan thuế quản lý trực tiếp thông báo chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Sau thời hạn 12 tháng, cơ quan thuế rà soát xác định nếu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không thuộc trường hợp rủi ro, đáp ứng được điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử không mã, thì cơ quan thuế thông báo để doanh nghiệp, tổ chức thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Theo đó doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (bao gồm cả đăng ký hóa đơn điện tử bán tài sản công, hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia) thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Sau khi tổ chức, cá nhân gửi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo điện tử về việc tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo điện tử trực tiếp theo mẫu về việc tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo điện tử (theo mẫu số 01/TB-ĐKĐT) qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, hoặc gửi thông báo điện tử trực tiếp đến doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây (hóa đơn điện tử có mã, đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng nếu có)./.

Nguồn: Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn miễn phí.

Leave A Comment