Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 được Tổng cục Thuế duyệt

de-an-tinh-giam-bien-che-giai-doan-2022-2026

Bộ Tài chính đã triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW trong đó có tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, Đảng ủy,… Tổng cục Thuế đã phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026.

Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 31/3/2022, tổng số biên chế ngành Thuế đã giảm 16,8% so với biên chế được giao năm 2015. Riêng giai đoạn 2016-2021, tổng số biên chế giảm của Tổng cục Thuế (bao gồm người nghỉ hưu, thôi việc và số tinh gian biên chế) là 9.696 người, tương đương 22,72% số biến chế được giao năm 2016.

Quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện công khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận của các cấp, các ngành. Nhiều công chức, viên chức, người lao động không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe, phẩm chất được đưa ra khỏi bộ máy nhà nước. Chất lượng và cơ cấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực.

Tại Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 vừa được phê duyệt, Tổng cục Thuế đặt mục tiêu không tăng biên chế cán bộ, công chức và thực hiện giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Tổng cục Thuế khẳng định, quá trình thực hiện tinh giản biên chế phải đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền, có sự giám sát của các tổ chức đoàn thể dựa trên nguyên tắc khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch và phải đảm bảo chi trả chế độ chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đúng quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.

Việc tinh giản biên chế cần đi đôi với tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Đặc biệt, việc thực hiện tinh giản biên chế cần có trọng tâm, trọng điểm, không cào bằng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Trong thời gian tới, các đơn vị chức năng của Tổng cục Thuế tiếp tục hoàn thiện hệ thống, tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức theo hướng chú trọng phẩm chất, trình độ, năng lực. Mỗi tiêu chuẩn của chức vụ lãnh đạo, quản lý đều phải quy định ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp ngạch viên chức tương ứng.

Cải tiến phương thức, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo hướng đề cao trách nhiệm của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, xem xét, quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện và kết quả công việc. Ngoài ra, ngành Thuế sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý gắn với chế độ tiền lương để khuyến khích những người làm việc tốt hiệu quả.

Tổng cục Thuế yêu cầu cả hệ thống thuế từ Trung ương đến địa phương thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện tinh giản biên chế nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan đơn vị, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Không dừng lại ở đó tiến hành đồng bộ các hoạt động cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức. Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức hợp lý để xác định biên chế phù hợp.

 

Nguồn: Tạp chí tài chính

Mong những thông tin có thể giúp ích được cho bạn cũng như đã có thể giải đáp những thắc mắc của bạn. Nếu bạn muốn được tư vấn các giải pháp thuế hay kế toán hãy liên hệ qua Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý.

Hotline :090 298 1080

Leave A Comment