Đại Lý Thuế Chuyên Nghiệp

ĐẠI LÝ THUẾ CHUYÊN NGHIỆP

Sứ mệnh ra đời của TPM là hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước tập trung nguồn lực cho việc phát triển sản phẩm, dịch vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, chúng tôi xây dựng và hoàn thiện dịch vụ Đại Lý Thuế chuyên nghiệp phù hợp cho khách hàng ngay từ giai đoạn đầu tư cho đến giai đoạn hoạt động ổn định.

Giá trị của chúng tôi còn nhiều hơn thế:

– Tư vấn tổng quan từ lúc thành lập đến khi hoạt động theo tình hình thực tế của doanh nghiệp

– Dự báo các rủi ro tiềm ẩn trong cách thức hoạt động kinh doanh

– Đưa ra giải pháp tối ưu về thuế cho doanh nghiêp

– Thực hiện các thủ tục về thuế và chịu trách nhiệm giải trình với Cơ quan Thuế Quản lý thay Doanh nghiệp

– Hỗ trợ tư vấn các vấn đề khác như: Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, Bảo hiểm xã hội, Bảng lương, Lao động, Tài chính…

Chi tiết công việc Đại Lý Thuế TPM sẽ làm cho doanh nghiệp:

  • Đối với doanh nghiệp không phát sinh

– Lập tờ khai thuế GTGT

– Tạm tính tiền thuế TNDN, TNCN

– Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

– Lập Báo cáo tài chính

– Sổ sách

– Theo dõi công nợ, hàng tồn kho, tài sản cố định.

– Làm việc với Chi cục thuế (nếu cần)

  • Đối với doanh nghiệp phát sinh

– Lập tờ khai thuế GTGT

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Tạm tính tiền thuế TNDN, TNCN

– Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

– Lập Báo cáo tài chính

– Sổ sách

– Thông báo phát hành hóa đơn

– Tư vấn điều chỉnh, bổ sung hóa đơn, chứng từ

– Theo dõi công nợ, hàng tồn kho, tài sản cố định

– Tư vấn về lao động như Hợp đồng lao động, BHXH…

– Tư vấn các giải pháp tối ưu về thuế

– Làm việc với Chi Cục Thuế (nếu cần)