Hoạch Định Thuế

HOẠCH ĐỊNH THUẾ

Xây dựng kế hoạch Thuế (“Tax Planning”) là phần quan trọng nhất trong kế hoạch tài chính tổng thể của doanh nghiệp ở mọi ngành nghề. Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch Thuế là vận dụng tất cả những hiểu biết về quy định hiện hành để chuẩn bị các chiến lược tài chính, kế toán và đầu tư kinh doanh có lợi nhất cho doanh nghiệp

Khi đã xây dựng kế hoạch thuế, doanh nghiệp sẽ:
  • Hiểu rõ và an tâm về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
  • Chủ động trong việc chuẩn bị chứng từ pháp lý cần thiết, hoàn thiện hồ sơ sổ sách.
  • Có nhiều thời gian tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Nắm vững và hạn chế vi phạm pháp luật về Thuế.
  • Được Cơ quan Thuế đánh giá tốt, hạn chế việc bị thanh tra, kiểm tra.
Dịch vụ xây dựng kế hoạch thuế của TPM :

– Rà soát, đánh giá lại quy trình hoạt động của doanh nghiệp

– Xây dựng kế hoạch thuế theo tình hình, yêu cầu cụ thể:

  • Dự kiến doanh thu, chi phí, thuế phát sinh và các hồ sơ, chứng từ cần chuẩn bị.
  • Thiết lập quy trình vận hành, thực hiện
  • Đưa ra các phương án tránh thuế, cân đối thuế phù hợp với doanh nghiệp theo quy định
  • Một số cân đối khác tùy theo đặc điểm từng doanh nghiệp

– Hỗ trợ tư vấn, kiếm tra trong quá trình doanh nghiệp thực hiện.