ƯU ĐÃI THUẾ CHO DN THÀNH LẬP 2023

uu-dai-thue-2023

Doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi thuế gì khi thành lập trong năm 2023? Đóng thuế là nghĩa vụ cơ bản mà mọi doanh nghiệp phải thực hiện từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Vậy những ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp mới là gì? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin cần thiết về những lợi ích về thuế sẽ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp vào năm 2023.

Những loại ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

I. Ưu đãi thuế môn bài

Căn cứ theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP của Chính Phủ có hiệu lực từ ngày 25/2/2020 nêu rõ quy định doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế, miễn giảm thuế môn bài như sau:

 • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật 04/2017/QH14 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.
 • Trong thời gian miễn nộp thuế môn bài, nếu các đối tượng trên thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian chính đơn vị chủ quản đó được ưu đãi thuế miễn lệ phí môn bài.
 • Hết thời gian trên, các đối tượng trên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế môn bài theo quy định cùng các loại thuế khác.

Có 2 mức nộp thuế môn bài:

 • Vốn điều lệ từ dưới 10 tỷ: 2 triệu đồng/năm
 • Vốn điều lệ trên 10 tỷ: 3 triệu đồng/năm

uu-dai-thue-2023

II. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 1. Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ vào Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định tùy từng trường hợp mà các doanh nghiệp mới thành lập được hưởng mức ưu đãi thuế về thuế suất với mức 10% hoặc 20%:

 • Doanh nghiệp mới thành lập từ thực hiện dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại, khu kinh tế, khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ thực hiện dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực liên quan đến công nghệ cao; đầu tư phát triển công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng như cầu đường, sân bay,..; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học.
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ thực hiện dự án đầu tư thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Doanh nghiệp mới  thành lập từ thực hiện dự án đầu tư: Sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống.
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014. (Theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ – CP  ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp) sẽ được hưởng ưu đãi thuế.

2. Ưu đãi về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp mới thành lập được quy định cụ thể tại Điều 16 trong Nghị định 218/2013/NĐ-CP như sau:

 • Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm
  • Đối tượng áp dụng: Thu nhập của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này sẽ được hưởng ưu đãi thuế.
  • Đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn/ đặc biệt khó khăn được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP sẽ được hưởng ưu đãi thuế.
 • Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo

Đối với thu nhập doanh nghiệp mới thành lập nhận được từ việc thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn/ đặc biệt khó khăn được quy định tại Phụ lục của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành sẽ được hưởng ưu đãi thuế theo quy định.

 • Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo (được quy định tại khoản 3, Điều 16, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP như sau:
  • Đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).
 • Đối với địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009; trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa. Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại Khoản này thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định về phân loại đô thị.

 

 • Chính sách cho các doanh nghiệp sử dụng lao động nữ

Các doanh nghiệp mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực được hưởng ưu đãi thuế theo quy định cụ của pháp luật như: Sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng 150 lao động có mặt thường xuyên hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp  thì doanh nghiệp mới thành lập được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ. Quy định hướng dẫn tại tiết a Điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC nếu hạch toán riêng được.

 

 • Chính sách cho các doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

Nếu lực lượng lao động của doanh nghiệp mới thành lập là người dân tộc thiểu số thì doanh nghiệp sẽ được ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật là thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số hướng dẫn tại tiết b Điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC  nếu hạch toán riêng được.

 

 • Doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ

Doanh nghiệp mới thành lập thuộc lĩnh vực ưu đãi chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn được ưu đãi thuế giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

 

Căn cứ pháp lý tại: Thông tư 78/2014/TT-BTC; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP; Nghị định 22/2020/NĐ-CP; Luật 04/2017/QH14 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Trên đây là toàn bộ vấn đề liên quan đến thắc mắc doanh nghiệp mới thành lập 2023 được hưởng ưu đãi thuế gì mà công ty Đại lý thuế TPM – Công ty thuế hàng đầu muốn cung cấp đến cho Qúy khách. Nếu Qúy khách còn thắc mắc các vấn đề về thuế thì hãy liên hệ đến TPM chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả:

 

Website: https://tpm.com.vn/vi/ 

Fanpage: https://www.facebook.com/dailythuetpm 

Tel: (+84) 90 298 1080

Mail: info@tpm.com.vn 

 

Leave A Comment