Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí theo thẩm quyền

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí theo thẩm quyền

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng, thẩm định đề án thu phí, lệ phí và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí được hướng dẫn sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 106/2021/TT-BTC theo thẩm quyền.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 14434/BTC-CST ngày 20/12/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Thông tư số 106/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công văn nêu rõ, ngày 26/11/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư số 106/2021/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về 09 khoản phí, lệ phí. Trong đó, sửa đổi tên khoản phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Bổ sung hướng dẫn phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường để thực hiện quy định tại Điều 45 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Bỏ nội dung hướng dẫn về căn cứ xác định mức thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân.

Thông tư số 106/2021/TT-BTC cũng sửa đổi nội dung hướng dẫn về nguyên tắc xác định mức thu 07 khoản phí, lệ phí: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phí đăng ký giao dịch bảo đảm; Lệ phí đăng ký cư trú; Lệ phí hộ tịch; Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thông tư số 106/2021/TT-BTC cũng đã bổ sung hướng dẫn về xác định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến; sửa đổi hướng dẫn khai, nộp phí, lệ phí hiện nay thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo Bộ Tài chính, Khoản 1 Điều 22 Luật Phí và lệ phí quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, thẩm định đề án thu phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng, thẩm định đề án thu phí, lệ phí và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí được hướng dẫn sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 106/2021/TT-BTC theo thẩm quyền, phù hợp với quy định tại Luật Phí và lệ phí, quy định của pháp luật chuyên ngành. Trong đó, đặc biệt lưu ý đối với quy định về khoản phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Nguồn: Tạp Chí Tài Chính

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment