Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

HOAN-THUE-GTGT

Trước những vướng mắc về hoàn thuế GTGT do các quy định chưa rõ, dẫn đến cách hiểu khác nhau trong thực hiện, Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ra đời đã tạo nhiều thuận lợi cho người nộp thuế.

 

Theo đó, trước những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 219/2013/TT-BTC do các quy định còn thiếu rõ ràng, dẫn đến cách hiểu khác nhau trong thực hiện, như quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

 

Ngày 28/02/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính.

HOAN-THUE-GTGT

 

Theo đó, Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính) theo hướng: “2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ.”

 

Căn cứ theo Luật Đầu tư quy định: “Cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (bao gồm cả cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư) có dự án đầu tư mới (bao gồm cả dự án đầu tư được chia thành nhiều giai đoạn đầu tư hoặc nhiều hạng mục đầu tư) theo quy định của Luật Đầu tư tại địa bàn cùng tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính (trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này và dự án đầu tư xây dựng nhà để bán, dự án đầu tư không hình thành tài sản cố định) đang trong giai đoạn đầu tư hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong giai đoạn đầu tư lũy kế chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên được hoàn thuế giá trị gia tăng.”

HOAN-THUE-GTGT

 

Trước đây, theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP, khoản 3 Điều 1 Thông số 130/2016/TT-BTC quy định:

 

“Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (bao gồm cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư hoặc cơ sở kinh doanh đang hoạt động) có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn cùng tỉnh hoặc khác tỉnh thành phố trực thuộc trung ương với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu có số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.”

 

Thực tế có nhiều dự án đầu tư: khách sạn, khu du lịch, kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư nhà máy,… để đảm bảo được hiệu quả đầu tư, dự án được chia thành nhiều giai đoạn, hạng mục đầu tư, khi có giai đoạn, hạng mục đầu tư hoàn thành, doanh nghiệp tiến hành thực hiện sản xuất kinh doanh, các giai đoạn, hạng mục còn lại vẫn tiếp tục đầu tư.

 

Áp dụng quy định tại Luật Thuế GTGT thì toàn bộ số thuế GTGT đầu vào phục vụ cho giai đoạn đầu tư được hoàn thuế GTGT và việc lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư là quyền lợi của doanh nghiệp.

 

Do đó, việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP đã thống nhất nội dung hướng dẫn và phù hợp với thực tế.

 

Theo đó, nội dung Thông tư đã bổ sung hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới không phân biệt cùng tỉnh, thành phố hay khác tỉnh, thành phố với với nơi đóng trụ sở chính bao gồm cả dự án đầu tư được chia thành nhiều giai đoạn, hạng mục đầu tư nếu có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong giai đoạn đầu tư lũy kế chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên được hoàn thuế GTGT.

(Nguồn: Tổng Cục Thuế)

Trên đây là tất cả giải đáp chi tiết mà TPM cung cấp về cách hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn được áp dụng trong năm 2023 mà doanh nghiệp cần nắm. Nếu có thắc mắc hoặc đang quan tâm đến dịch vụ khai báo thuế xin vui lòng liên hệ  Đại lý thuế TPM theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://tpm.com.vn/vi/
Tel: (+84) 90 298 1080
Mail: info@tpm.com.vn

Leave A Comment