Miễn Thuế Doanh Nghiệp Khám Chữa Bệnh

Doanh nghiệp khám chữa bệnh

Ngày 09/01/2023 Hội Nghị Quốc Hội đã thông qua số 15/2023/QH15 về việc sửa đổi Luật Khám, chữa bệnh; hỗ trợ các doanh nghiệp y tế.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 bao gồm 12 chương với 121 Điều luật. Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ của người bệnh; người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh…

Luật mới đã bổ sung quy định cụ thể về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

Bên cạnh đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ được vay vốn để đầu tư công trình hạ tầng, thiết bị y tế; thuê, cho thuê tài sản, dịch vụ lâm sàng, dịch vụ cận lâm sàng, dịch vụ phi y tế, dịch vụ nhà thuốc, quản lý vận hành cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; mua trả chậm, trả dần; thuê, mượn thiết bị y tế.

Luật này quy định cụ thể các yếu tố hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; quy định giá khám bệnh, chữa bệnh với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; các chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh.

doanh nghiệp khám chữa bệnh
                                    Doanh nghiệp khám chữa bệnh

Tại điều 119 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 đã sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (sửa đổi 2013). Theo đó, thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo và lĩnh vực khác bao gồm:

  • Phần thu nhập không chia của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Để lại để đầu tư phát triển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó;
  • Phần thu nhập không chia của cơ sở y tế thực hiện xã hội hóa nhưng không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, lĩnh vực xã hội hóa khác: Để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác;
  • Phần thu nhập hình thành tài sản không chia của hợp tác xã: Được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

 

Trong khi đó, hiện nay, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, sửa đổi 2013 quy định về thu nhập được miễn thuế TNDN trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo và lĩnh vực khác gồm:

  • Phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hoá khác: Để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hoá khác;
  • Phần thu nhập hình thành tài sản không chia của hợp tác xã: Được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Xem thêm tin khác tại TPM

Leave A Comment