Ngành Thuế sẽ tinh gọn bộ máy xuống còn 413 chi cục thuế

Ngành Thuế sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy xuống còn 413 chi cục thuế

Triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý thuế, trong đó tập trung thành lập chi cục thuế khu vực; Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu bộ máy tổ chức của Tổng cục Thuế, trong thời gian tới ngành Thuế sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn từ 415 chi cục thuế xuống còn 413 chi cục thuế.

Giảm 27 phòng tại Tổng cục Thuế sau khi sắp xếp

Triển khai Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế đã trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuế các cấp trong toàn hệ thống thuế, bao gồm: cục thuế, chi cục thuế; các vụ, đơn vị và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế.

Báo cáo cho thấy, tại Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo quyết định mới (không tổ chức cấp phòng thuộc vụ), theo đó giải thể 27 đầu mối cấp phòng, tương ứng giảm 27 trưởng phòng và tương đương; giảm 56 phó trưởng phòng.

Tại cấp cục thuế, đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định mới, theo đó giảm 62 đầu mối cấp phòng, tương ứng giảm 62 trưởng phòng và tương đương.

Tại cấp chi cục thuế, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới, giảm số đội trong cả nước từ 5.073 đội thuộc 711 chi cục thuế xuống còn 2.871 đội thuộc 415 chi cục thuế (giảm 2.202 đội, tương ứng giảm 2.202 đội trưởng và tương đương).

Giảm 296 chi cục thuế sau khi sắp xếp

Căn cứ Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo toàn ngành nghiêm túc triển khai quán triệt kịp thời Nghị quyết số 18-NQ/TW về tổ chức, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động nắm vững, hiểu sâu những nội dung của nghị quyết. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn ngành.

Thực hiện chủ trương này Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành các văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ; lựa chọn, bố trí nhân sự, sắp xếp tổ chức bộ máy của các chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đảm bảo ổn định hoạt động, không gây xáo trộn lớn về tổ chức, nhân sự, tâm lý, tư tưởng công chức và người lao động, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng cục Thuế đã xây dựng Đề án đến năm 2020 thực hiện sắp xếp, hợp nhất khoảng 548 chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố của 63 cục thuế thành 257 chi cục thuế khu vực, giảm 291 chi cục thuế, còn 420 chi cục thuế cấp huyện trong hệ thống thuế.

Triển khai nhiệm vụ này, Tổng cục Thuế đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án sắp xếp, hợp nhất, đề ra các giải pháp mang tính đồng bộ để triển khai thực hiện, bao gồm cả các giải pháp trước và sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định sắp xếp hợp nhất chi cục thuế để thành lập chi cục thuế khu vực.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, từ cuối năm 2018 đến nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành 111 quyết định thành lập chi cục thuế khu vực trực thuộc 63 cục thuế tỉnh, thành phố trong cả nước, qua đó, tiến hành sắp xếp hợp nhất 565 lượt chi cục thuế để thành lập 267 chi cục thuế khu vực, giảm 296 chi cục thuế (tương ứng giảm 296 lãnh đạo cấp chi cục trưởng).

Giảm số lượng chi cục thuế trong cả nước từ 711 chi cục thuế xuống còn 415 chi cục thuế, đạt 102% kế hoạch về số lượng và vượt thời gian trước 10 tháng theo Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian tới, sau khi Chi cục Thuế khu vực Thủ Đức đi vào hoạt động, số chi cục thuế tiếp tục giảm từ 415 hiện nay xuống còn 413 chi cục thuế./.

Xây dựng ngành Thuế hiện đại, tinh gọn

Theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 – 2030, Tổng cục Thuế sẽ đẩy mạnh hơn nữa điện tử hóa công tác quản lý thuế. Để thực hiện chiến lược này thành công, Tổng cục Thuế sẽ triển khai thành 2 giai đoạn (giai đoạn từ 2021 – 2025 và giai đoạn từ 2026 – 2030). Việc chia thành 2 giai đoạn nhằm đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu, tạo tiền đề để ngành Thuế triển khai thắng lợi toàn bộ Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 – 2030.

Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 – 2030 hướng đến 2 mục tiêu là: Đổi mới đồng bộ hệ thống chính sách thuế để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng ngành Thuế hiện đại, tập trung, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Để đạt được 2 mục tiêu này, việc cải cách phải đảm bảo tính ổn định, bền vững về quy mô nguồn lực, có mức động viên hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước, góp phần thiết lập môi trường kinh tế cạnh tranh phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế.

Nguồn: Thời Báo Tài Chính

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment