Tổng cục Thuế triển khai chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

tổng-cục-thuế-tổ-chức-chương-trình-tiết-kiệm-chống-lãng-phí

Với mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị và các công chức, viên chức người lao động trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK-CLP), ngày 22/03/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-TCT về việc Ban hành Chương trình THTK-CLP giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Thuế.

Những mục tiêu cơ bản của Kế hoạch THTK-CLP giai đoạn 2021-2025 là nâng cao hiệu quả THTK-CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK-CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra.

Để thực hiện mục tiêu trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc đẩy mạnh THTK-CLP để tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển ngành Thuế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và các công chức, viên chức người lao động trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế nâng cao ý thức trách nhiệm của về THTK-CLP. Đồng thời đưa công tác THTK-CLP là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế.

Chương trình THTK-CLP giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Thuế là căn cứ cho các Cục Thuế, đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Thuế xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động về THTK-CLP thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của đơn vị.

Với những quy định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về THTK-CLP, Tổng cục Thuế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đưa công tác THTK-CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra và đảm bảo đúng quy định Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK,CLP giai đoạn 2021-2025 và Chương trình THTK-CLP của Bộ Tài Chính giai đoạn 2021-2025.

Để đảm bảo yêu cầu chung trong thực hiện THTK-CLP, Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Thuế căn cứ Chương trình THTK-CLP giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Thuế, triển khai ngay việc xây dựng và ban hành Chương trình THTK-CLP của đơn vị giai đoạn 2021-2025, trong đó phải đảm bảo một số nội dung sau:

Thứ nhất, thể hiện rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực quản lý, từng khoản mục chi ngân sách, từng đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; tổng hợp báo cáo, kiểm tra, giám sát thực hiện của các cơ quan chức năng.

Thứ hai, quy định cụ thể biện pháp phòng, chống và hạn chế lãng phí các nguồn lực trong thực hiện hoạt động của đơn vị.

Thứ ba, Chương trình cần phân công rõ người chịu trách nhiệm từng khâu công việc để gắn với trách nhiệm của từng cá nhân lãnh đạo và CCVC được giao thực hiện nhiệm vụ trong đơn vị và phải được ban hành thành văn bản làm căn cứ kiểm tra, giám sát; đồng thời, các đơn vị xây dựng và gửi Chương trình THTK,CLP giai đoạn 2021-2025 của toàn đơn vị về Tổng cục Thuế (qua Cục Kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng) chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày Chương trình THTK,CLP giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Thuế được ban hành.

Thứ tư, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả thực hiện THTK-CLP hàng năm của toàn đơn vị, hệ thống gửi về Tổng cục Thuế (qua Cục Kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng) để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Nguồn: Tổng Cục Thuế

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ mail: htdn@tpm.com.vn hoặc Hotline: (+84) 90 298 1080

7 Comments

Leave A Comment