Trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển sẽ được miễn giảm thuế TNDN

Trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển sẽ được miễn, giảm thuế TNDN

Ngày 06/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg về quy định cụ thể về việc miễn giảm thuế TNDN ưu đãi đối với dự án đầu tư đặc biệt.

Theo đó, một số nội dung ưu đãi được quy định tại của về ưu đãi đầu tư đặc biệt tại Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: thuế suất ưu đãi 9% trong thời gian 30 năm áp dụng đối với thu nhập của tổ chức kinh tế từ thực hiện dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với thuế suất ưu đãi 7% trong thời gian 33 năm áp dụng đối với thu nhập từ dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và phải đáp ứng một trong bốn tiêu chí sau:

(i) Là dự án công nghệ cao mức 1;

(ii) Có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 1;

(iii) Giá trị gia tăng chiếm từ trên 30% đến 40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm đầu ra cuối cùng do tổ chức kinh tế cung cấp;

(iv) Đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 1c cũng áo dụng thuế suất ưu đại 7% trong thời gian 33 năm.

Đối với thuế suất ưu đãi 5% trong thời gian 37 năm áp dụng đối với thu nhập từ các hoạt động của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thuế suất ưu đãi 5% trong thời gian 37 năm còn áp dụng với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và đáp ứng một trong bốn tiêu chí sau:

(i) Là dự án công nghệ cao mức 2;

(ii) Có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 2;

(iii) Giá trị gia tăng chiếm trên 40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm đầu ra cuối cùng mà tổ chức kinh tế cung cấp; (iv) Đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 2.

Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg cũng quy định cụ thể về thời gian miễn giảm thuế TNDN với các đối tượng quy định. Theo đó, miễn thuế 5 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 10 năm tiếp theo đối với thu nhập của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi 9% nêu trên.

Song song với đó, miễn thuế 6 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 12 năm tiếp theo đối với thu nhập của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi 7% nêu trên. Miễn thuế 6 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 13 năm tiếp theo đối với thu nhập từ các hoạt động của đối tượng hoặc tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi 5% nêu trên.

Leave A Comment